l2tp VPN 搭建

创建
阅读 518

因为在路由器上需要用到,这里记录一下 VPN 安装方式。

wget https://raw.githubusercontent.com/teddysun/across/master/l2tp.sh
chmod +x l2tp.sh
./l2tp.sh

一些可能用到的操作

l2tp -a (Add a user)

l2tp -d (Delete a user)

l2tp -l (List all users)

l2tp -m (Modify a user password)

more https://teddysun.com/448.html

更多详情查看。原作者的 GitHub

更新记录

  1. 2018-04-06 12:43:04 首次发布

本文链接 https://www.yidiankuaile.com/post/l2tp-vpn